Prijava/Registracija

Pravila i uslovi korišćenja sajta www.imovina.net

1. Prihvatanje pravila i uslova propisanih od strane www.imovina.net

Prilikom pristupanja sajtu www.imovina.net korisnik prihvata sva pravila i uslove korišćenja njegovih stranica. Sajt www.imovina.net zadržava pravo da promeni, modifikuje ili na neki drugi način izmeni uslove ovih stranica u bilo kom trenutku. Sve izmene načinjene ovim putem postaće trenutno validne po njihovoj objavi. Korisnik je u obavezi da pravila i uslove korišćenja redovno čita, pa se smatra da je pristupanjem i korišćenjem stranica ili bilo kog njihovog dela upoznat sa aktuelnim pravilima i uslovima korišćenja, da ih je razumeo i da ih u potpunosti prihvata. Ukoliko korisnik iz bilo kog razloga ne prihvata sledeća pravila i uslove ili njihove eventualne izmene, ili postane nezadovoljan našim stranicama na bilo koji način, ima pravo da prekine sa korišćenjem stranica. Takođe, korisnik može da nas obavesti o eventualnom problemu kako bismo bili u mogućnosti da se posvetimo njegovom rešavanju, pod uslovom da je problem moguće rešiti. Za vreme pristupanja i korišćenja stranica, primenjuju se ovde navedeni uslovi i pravila korišćenja kao i svi važeći primenjivi zakoni Republike Srbije.

2. Sadržaj stranica www.imovina.net i odgovornosti korisnika

Sve objave, oglasi, poruke, tekstovi, datoteke, prikazi, fotografije, video snimci, zvuci ili drugi materijali (u daljem tekstu “Sadržaj”) objavljeni na našim stranicama, preneti preko stranica, ili linkovani sa stranica, isključiva su odgovornost osobe koja je taj sadržaj objavila, što znači da je korisnik u potpunosti odgovoran za sav Sadržaj koji objavi, pošalje, postavi ili na drugi način učini dostupnim putem stranica. Na osnovu toga, www.imovina.net ne daje nikakve garancije u pogledu tačnosti, potpunosti, ispravnosti ili autentičnosti takvog sadržaja.

3. Sadržaji, stranice i usluge drugih stranica

Sajt www.imovina.net može sadržati linkove prema drugim stranicama. Za vreme poseta drugim stranicama, na korisnika se odnose pravila i uslovi stranice na kojoj se trenutno nalazi. Time se smatra da korisnik prihvata i da je saglasan da sajt www.imovina.net nije napravio tu stranicu, da nema kontrolu nad njom i ne snosi odgovornost za njen sadržaj. Poslovni odnos između korisnika i oglašivača odnosi se isključivo na korisnika i oglašivača, te www.imovina.net ne garantuje za njih, nije odgovoran za njegov sadržaj, niti za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste nastale kao posledica takvih odnosa.

4. Ograničenja i uslovi korišćenja sajta www.imovina.net

Zabranjeno je predavati oglase ili na bilo koji drugi način učiniti dostupnim Sadržaje: Korisnik je dalje saglasan da ni u kom slučaju NEĆE:

5. Pristup uslugama www.imovina.net

Sajt www.imovina.net svojim korisnicima daje ograničeno, opozivo, neekskluzivno odobrenje pristupa uslugama za lične potrebe. Ovo odobrenje ne uključuje bilo kakvo prikupljanje, agregaciju, kopiranje, dupliranje, prikazivanje ili derivativno korišćenje usluga niti primenu “data mining”, “spidera” ili sličnih alata za prikupljanje i dobijanje podataka u bilo koje svrhe osim kada je to izričito odobreno od strane www.imovina.net.

6. Ograničenja usluge

Korisnik je saglasan da www.imovina.net može ograničiti korišćenje usluga, uključujući maksimalan broj dana za koji će sadržaj biti dostupan, maksimalan broj i veličinu objava, e-mail poruka, ili drugog sadržaja koji može biti prenošen putem usluga. Korisnik je dalje saglasan da www.imovina.net nema nikakvu odgovornost za brisanje ili propust u sadržaju održavan ili prenešen posredstvom usluga. Saglasan je da www.imovina.net zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili ukine uslugu (ili bilo koji njen deo) sa ili bez obaveštenja, i da www.imovina.net neće biti odgovoran korisniku ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakve izmene, privremeno obustavljanje ili ukidanje usluga.

7. Zabrana korišćenja stranica www.imovina.net

Sajt www.imovina.net zadržava pravo da pojedinačno zabrani pristup uslugama ovih stranica, ukoliko korisnik na bilo koji način krši ova pravila ili na drugi način usporava ili ometa njihov rad. Sajt www.imovina.net takođe zadržava pravo da preduzme odgovarajuće pravne mere protiv takvog korisnika i da zahteva naknadu za eventualno nastalu štetu ili gubitak u svakom pogledu. Sajt www.imovina.net nije odgovoran prema korisnicima ili bilo kojoj trećoj strani za zabranu korišćenja ovih stranica. Korisnik je saglasan da neće pokušavati da koristi stranice sajta www.imovina.net nakon navedene zabrane.

8. Autorska prava

Kompanija Rezon Media Grup je nosilac autorskih prava na stranicama www.imovina.net, a koja se odnose na sopstvene sadržaje internet stranica, uključujući (ali ne isključujući) tekst, slike, format, baze podataka, sve ostale materijale, zvuke, formate, software, nazive (uključujući i domen). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela stranica smatra se kršenjem autorskih prava Kompanije Rezon Media Grup. Kompanija Rezon Media Grup nije vlasnik sadržaja koji njegov korisnik objavi, međutim on ga svojim zahtevom za objavljivanje na www.imovina.net, neopozivo ovlašćuje da taj sadržaj koristi, kopira, prikazuje, objavljuje i distribuira. Nije dozvoljena promena, umnožavanje, distribuiranje, prodaja bilo kog dela stranice ili softvera ove stranice, osim uz saglasnost Kompanije Rezon Media Grup. Korisnik ima pravo da upotrebljava sadržaj stranica www.imovina.net samo za nekomercijalnu upotrebu. Nije dopušteno distribuiranje kopija ovih stranica ili omogućavanje njihove dostupnosti trećim osobama na bilo koji način, osim kopiranja sadržaja stranica i pretraživanja na sopstvenom računaru, i/ili štampanja jedne kopije, uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava. Ukoliko korisnik smatra da je Kompanija Rezon Media Grup povredila njegova autorska prava, potrebno je da nas o tome obavesti. Korisnik je dalje saglasan i prihvata da Kompanija Rezon Media Grup nije odgovorna za takvu povredu učinjenu od bilo koje treće strane.

9. Isključenje odgovornosti

Sajt www.imovina.net ne odgovara niti garantuje za:

10. Tehnički uslovi

Za korišćenje svih mogućnosti našeg sajta potrebno je da koristite program koji podržava sledeće tehnologije: Cookies, Flash i Javascript.

Ukoliko Vaš program ne podržava gore navedene tehnologije www.imovina.net ne snosi nikakve odgovornosti, posledice i ne garantuje za kvalitet usluge.

11. Sudska nadležnost

Ova pravila i uslovi čine Ugovor između korisnika i www.imovina.net kojim se reguliše korišćenje ovih stranica. Uslovi i odnos između korisnika i www.imovina.net podležu zakonima Republike Srbije koji regulišu predmetne odnose.

U slučaju spora nadležan je Sud u Beogradu.

Na osnovu Zakona o oglašavanju („Sl. glasnik RS“, br. 6/16, 52/19), Zakona o potrošačima („Sl. glasnik RS“, br. 62/14 i 6/16, 44/18) direktor preduzeća Rezon Media Grup d.o.o. doneo je dana 01.12.2016. godine Odluku o Opštim uslovima, kao i izmenu po Odluci od 01.07.2007. godine, sledeće:

OPŠTE USLOVE OGLAŠAVANJA U ŠTAMPANOM IZDANJU MESEČNOG OGLASNIKA „BEOGRADSKE NEKRETNINE” I NA SAJTU WWW.IMOVINA.NET

PREDMET

Član 1.

Ovim opštim uslovima za oglašavanje (u daljem tekstu: Opšti uslovi) uređuju se međusobna prava, obaveze i odgovornosti preduzeća Rezon Media Grup d.o.o, kao prenosioca i proizvođača oglasne poruke (u daljem tekstu: Rezon Media Grup) i oglašivača oglasnih poruka (u daljem tekstu: Oglašivač).

POJMOVI

Član 2.
Pojmovi koji se koriste u daljem tekstu ovih Opštih uslova imaju sledeće značenje:
- oglašavanje:
je predstavljanje u bilo kom obliku u vezi sa poslovanjem odnosno profesionalnom ili poslovnom delatnošću, radi podsticanja prodaje robe i usluga, prodaje nepokretnosti, kao i prenosa prava i obaveza;
- oglasna poruka:
je obaveštenje koje čini sadržaj oglašavanja, bez obzira na oblik, način ili sredstvo putem kojeg se prenosi;
- oglašivač:
je lice koje se oglašava, a koje ima svojstvo trgovca u skladu sa propisima koji uređuju trgovinu ili radi u ime i za račun trgovca, odnosno koje obavlja profesionalnu ili poslovnu delatnost prodaje robe i usluga, nepokretnosti, kao i prenos prava i obaveza, u skladu sa posebnim propisima;
- prenosilac oglasne poruke:
je lice koje prenosi oglasnu poruku, preko sredstava čiji je vlasnik, medija čiji je izdavač ili domena čiji je registrant, ili koji ima pravo korišćenja ili neko drugo pravo na tim sredstvima i domenima na osnovu koga je ovlašćen da prenosi oglasne poruke, kao i organizator javnih manifestacija i događaja na kojima se prenose oglasne poruke;
- oglasna deklaracija:
je isprava koja sadrži podatke koji identifikuju oglašivača i prenosioca oglasne poruke, sadržaj oglasne poruke, i predviđeni period i način oglašavanja, koju oglašivač dostavlja prenosiocu oglasne poruke;
- predaja, izmene, dopune i konačna rešenja oglasne poruke
su obavezujuća i prihvaćena za objavljivanje od strane Rezon Media Grup ukoliko su dostavljena pismenim putem i u predviđenim rokovima od strane Oglašivača.
Predaja i dostavljanje oglasnih poruka u predviđenim rokovima određeni Opštim uslovima i Cenovnicima sa prilozima predstavljaju bitan element međusobnih ugovornih odnosa.
- SMS servis:
predstavlja mogućnost fizičkim licima da objave mali oglas sa fotografijom u štampanom izdanju mesečnog oglasnika „Beogradske nekretnine” i ostale usluge vezane za sajt www.imovina.net, u daljem tekstu SMS servis.
- SMS poruka:
predstavlja sredstvo čijim se slanjem na kratak broj 4130 sa tekstom poruke IMOVINA omogućava dobijanje povratne SMS poruke koja sadrži kod za pristup sajtu www.imovina.net i podatke o njegovoj validnosti, u daljem tekstu SMS poruka.
- kod za pristup:
predstavlja deo povratne SMS poruke koju Oglašivač dobija nakon slanja SMS poruke. Kod za pristup može sadržati po potrebi od 5 do 11 karaktera koji mogu biti kombinacija brojeva i slova. Pomoću Koda za pristup, a putem sajta www.imovina.net Oglašivač može objaviti dva oglasa sa fotografijom u štampanom izdanju mesečnog oglasnika „Beogradske nekretnine” kao Prenosiocu oglasne poruke, u daljem tekstu Kod.
- Pošiljaoc SMS poruke:
je fizičko lice koje koristi SMS servis slanjem jedne SMS poruke u cilju objavljivanja jednog oglasa sa fotografijom u štampanom izdanju mesečnog oglasnika „Beogradske nekretnine”. U slučaju da Pošiljaoc želi da pošalje više od dve SMS poruke u cilju objavljivanja više od dva oglasa sa fotografijom, dužan je da dostavi uredno popunjenu Deklaraciju. Pošiljaoc SMS poruke smatra se ujedno i Oglašivačem u daljem tekstu.
- SMS provajder:
je firma koja tehnički vrši prijem SMS poruke od strane Pošiljaoca nakon čega šalje povratnu SMS poruku Pošiljaocu. Vreme za dostavu povratne SMS poruke je do pet minuta, ukoliko su tehnički uslovi za prijem ispunjeni od strane Pošiljaoca i ukoliko je Pošiljaoc ispravno otkucao i poslao SMS poruku.

PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI REZON MEDIA GRUP-a

Član 3.
 • 3.1. Prava Rezon Media Grup-a:
  • 1) Rezon Media Grup ima pravo na nadoknadu za objavljivanje oglasne poruke koja je definisana Deklaracijom (Prilog 1) i u skladu sa Cenovnikom (Prilog 3).
  • 2) Rezon Media Grup ima pravo da u određenom vremenskom periodu odobri i specijalne popuste Oglašivaču koji nisu definisani Cenovnikom (Prilog 3) a u skladu sa Zakonom i uređivačkom politikom.
  • 3) Rezon Media Grup ima pravo da izvrši korekciju oglasne poruke čiji je proizvođač Oglašivač bez promene osnovnog smisla oglasa, a u skladu sa Zakonom i uređivačkom politikom.
  • 4) Rezon Media Grup zadržava pravo da u sledećim slučajevima ne objavi oglasnu poruku:
  • a) kada ona nije u skladu sa Zakonom i uređivačkom politikom Rezon Media Grup-a;
  • b) kada Oglašivač nije izvršio uplatu u propisanom roku;
  • c) kada ona ne sadrži sve potrebne podatke za objavljivanje;
  • d) kada ona nije dostavljena u odgovarajućim rokovima koji su sastavni deo Cenovnika (Prilog 3) i
  • e) kada ona nije u skladu sa Tehničkim uslovima (Prilog 2).
 • 3.2. Obaveze Rezon Media Grup-a:
  • 1) Rezon Media Grup preuzima obavezu da objavi oglasnu poruku prema dizajnu za koji se saglasio Oglašivač.
  • 2) Rezon Media Grup ima obavezu da obezbedi oglasni prostor koji je definisan Deklaracijom (Prilog 1), a za koji je Oglašivač izvršio uplatu uplatu u propisanom roku po Cenovniku (Prilog 3).
  • 3) Rezon Media Grup ima obavezu da vodi računa da nijedna oglasna poruka ne bude sklonjena pre isteka roka utvrđenog Deklaracijom (Prilog 1)
  • 4) Ukoliko zbog greške Rezon Media Grup-a oglasna poruka ne bude objavljena ili se objavi sa greškom u izgledu ili sadržaju oglasne poruke, Rezon Media Grup se obavezuje u skladu sa članom 3. Pravilnika o načinu i postupku rešavanja reklamacija da u prvom narednom broju objavi korigovanu (ispravljenu) oglasnu poruku bez nadoknade Oglašivača, a na osnovu pismene reklamacije.
  • Rok za dostavljanje reklamacije je 3 dana od dana objavljivanja sporne oglasne poruke. Obaveza objavljivanja korigovane oglasne poruke važi samo za jedno pogrešno objavljivanje.
  • 5) Rezon Media Grup preuzima obavezu da fizičkom licu koje je putem SMS koda objavilo oglas sa fotografijom na sajtu www.imovina.net, objavi oglas sa fotografijom u časopisu Beogradske nekretnine, kao i da pruži ostale usluge sajta. Validnost oglasa je naznačena u povratnoj SMS poruci.
  • 3.3. Rezon Media Grup ne preuzima odgovornost:
  • 1) za istinitost teksta oglasa, podataka datih u oglasnoj poruci i ne snosi troškove eventualno nastale štete zbog neobjavljenih, pogrešno objavljenih ili pogrešno dostavljenih materijala.
  • 2) za sadržaj, kvalitet i tačnost usluga koje su predmet oglašavanja.
  • 3) ukoliko Pošiljaoc SMS poruke ne dobije povratnu SMS poruku od strane SMS provajdera zbog tehničke greške Provajdera ili Pošiljaoca. Ukoliko povratna SMS poruka nije dostavljena zbog tehničke greške SMS provajdera, Pošiljaoc se obavezuje da će kontaktirati direktno SMS Provajdera radi reklamacije.
 • 3.4. Ukoliko Oglašivač ima popunjenu Deklaraciju (Prilog 1), a ne dostavi pismeni otkaz daljeg objavljivanja oglasne poruke Rezon Media Grup zadržava pravo da objavi, uz naknadu, poslednji neizmenjeni oblik oglasne poruke.

PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI OGLAŠIVAČA

Član 4.
 • 4.1. Prava Oglašivača
  • 1) Oglašivač ima pravo da se oglašava u periodu za koji je dostavio uredno popunjenu Deklaraciju (Prilog 1) uz saglasnost Rezon Media Grup-a.
  • 2) Oglašivač ima pravo na objavljivanje oglasne poruke u dimenzijama i broju objava definisanim u Deklaraciji (Prilog 1).
  • 3) Oglašivač ima pravo da bude proizvođač oglasne poruke u skladu sa Tehničkim uslovima (Prilog 2) i uređivačkom politikom Rezon Media Grup-a.
  • 4) Oglašivač koji ima plaćen oglasni prostor ima pravo na određene popuste i poklon oglase definisane Cenovnikom (Prilog 3).
  • 5) Oglašivač ima pravo na reklamaciju ukoliko dođe do greške Rezon Media Grup-a u objavljivanju oglasne poruke pod uslovima opisanim u Članu 3. stav 2. tačka 4.
  • 6) Ukoliko je Oglašivač vlasnik nekretnine, ima pravo na objavljivanje do 2 (dva) besplatna oglasa putem interneta na sajtu www.imovina.net.
  • 7) Ukoliko je Oglašivač korisnik SMS servisa ima pravo objave dva oglasa sa fotografijom u štampanom izdanju mesečnog oglasnika „Beogradske nekretnine”, ako je oglas u skladu sa uređivačkom politikom Rezon Media Grup-a, u periodu definisanom u Članu 3. stav 2. tačka 5.
  U slučaju pogrešno popunjene SMS poruke, Pošiljaoc će biti besplatno obavešten o načinu korigovanja predmetne poruke. To znači da će se Pošiljaocu naplatiti učinjena usluga jedino u situaciji kada dobije povratnu SMS poruku koja sadrži Kod za pristup.
 • 4.2. Obaveze Oglašivača
  • 1) Oglašivač ima obavezu da dostavi Rezon Media Grup-u sve informacije potrebne za objavljivanje oglasne poruke.
  • 2) Oglašivač ima obavezu da popuni, potpiše i preda (dostavi) Deklaraciju (Prilog 1), za objavu oglasne poruke.
  • 3) Oglašivač ima obavezu da dostavi poslednje izmene oglasne poruke u predviđenim rokovima po važećem Cenovniku (Prilog 3). U suprotnom Rezon Media Grup zadržava pravo objavljivanja poslednje oglasne poruke u neizmenjenom obliku a iz poslednjeg objavljenog broja prenosioca oglasne poruke.
  • 4) Oglašivač ima obavezu da izvrši uplatu za oglasnu poruku čije su dimenzije i broj objava definisane Deklaracijom (Prilog 1), a u skladu sa Cenovnikom (Prilog 3) u roku od 8 dana od izdavanja fakture.
  • 5) Oglašivač ima obavezu da obavesti pismenim putem Rezon Media Grup o izmenama u oglasnoj poruci prema rokovima definisanim u Cenovniku (Prilog 3)
  • 6) Ukoliko je Oglašivač ujedno i Proizvodač oglasne poruke u obavezi je da oglasnu poruku izradi i dostavi u skladu sa Tehničkim uslovima (Prilog 2)
  • 7) Oglašivač ima obavezu da po prijemu SMS koda popuni sve potrebne podatke u tekstu oglasa prema tehničkim uslovima definisanim na sajtu www.imovina.net ukoliko želi da njegov oglas sa fotografijom bude objavljen u štampanom izdanju mesečnog oglasnika „Beogradske nekretnine”.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 5.
 • 1) Za sve što ovim Opštim uslovima nije pomenuto primenjivaće se Zakon o oglašavanju.
 • 2) Eventualni sporovi između strana rešavaće se mirnim putem, a u suprotnom biće nadležan Sud u Beogradu.
 • 3) Opšti uslovi važe od dana donošenja do donošenja novih ili izmena i dopuna istih.
Član 6.
1. Prilozi:

Beograd 01.12.2016. god.

Pregled nekretnina na različitim lokacijama

Imovina.net preporučuje
Imovina.net - Imovina, koju tražite!